OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Organizatorem wycieczek jest Malva Biuro Turystyczne z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Kraszowickiej 61/3. Właścicielem biura jest Malwina Szkudlarek, NIP 884-277-75-90. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez SIGNAL IDUNA (dokładne dane do wglądu na życzenie Klienta).
 2. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika, jeśli dany wyjazd tego wymaga, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW.
  Biuro ubezpiecza uczestników wycieczki w Sigal Iduna Ubezpieczenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31.  Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura przez Klienta.
 3. Szczegółowy program, koszt, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podane są w ofercie biura. Cena wycieczki może ulec zmianie, ponieważ istnieje możliwość modyfikacji oferty. Bilety wstępu wliczone są w cenę ogólną.
 4. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% całej kwoty nie później niż na 2 dni przed zaplanowanym wyjazdem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% miejsc w zaplanowanym terminie. O odwołaniu wycieczki Klient będzie poinformowany pisemnie, w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą oraz otrzyma ofertę zamiany terminu wycieczki na inny. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 6. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
 7. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z przewodnikiem lub organizatorem telefonicznie. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.
 8. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonywania określonych w Umowie wpłat na Imprezę, pod rygorem zerwania umowy.
 9. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota- przewodnika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik rażąco utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających sprawne i planowe realizowanie programu, odpowiedzialni są prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w trybie natychmiastowym doprowadzić do umożliwienia realizacji imprezy.
 10. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Klienta z przyczyn leżących po stronie uczestnika- Klienta, np. rezygnacja z części lub całości programu, całkowitej rezygnacji nie później niż 7dni roboczych przed wyjazdem, rażącego spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu z własnej woli uczestnika itp.
 11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy (przez siebie) szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu jej powstania (np. autokar) z własnych środków. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.
 12. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników o 30%, utracone z tego tytułu koszty pokrywają prawni opiekunowie/ Klient w wysokości 30% kosztów imprezy przypadającej na 1 uczestnika wycieczki.

 

Malva Biuro Turystyczne
Malwina Szkudlarek
ul. Kraszowicka 61/3
58-100 Świdnica
NIP 884 277 75 90
REGON 367411196

 


Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 790 848 970
Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego o nr 725/27/2017.

Tutaj Nas Znajdziesz!

Please publish modules in offcanvas position.