OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Organizatorem wycieczek jest Malva Biuro Turystyczne z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Kraszowickiej 61/3. Właścicielem biura jest Malwina Szkudlarek, NIP 884-277-75-90. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez SIGNAL IDUNA (dokładne dane do wglądu na życzenie Klienta).
 2. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika, jeśli dany wyjazd tego wymaga, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW.
  Biuro ubezpiecza uczestników wycieczki w Sigal Iduna Ubezpieczenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31.  Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura przez Klienta.
 3. Szczegółowy program, koszt, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podane są w ofercie biura. Cena wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura (wzrost cen biletów wstępu, usługi przewodnickiej, noclegu, wyżywienia, transportu, itp.)
 4. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% całej kwoty nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym wyjazdem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% miejsc w zaplanowanym terminie. O odwołaniu wycieczki Klient będzie poinformowany pisemnie, w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą oraz otrzyma ofertę zamiany terminu wycieczki na inny. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 6. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
 7. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z przewodnikiem lub organizatorem telefonicznie. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.
 8. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonywania określonych w Umowie wpłat na Imprezę, pod rygorem zerwania umowy.
 9. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota- przewodnika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik rażąco utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających sprawne i planowe realizowanie programu, odpowiedzialni są prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w trybie natychmiastowym doprowadzić do umożliwienia realizacji imprezy.
 10. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Klienta z przyczyn leżących po stronie uczestnika- Klienta, np. rezygnacja z części lub całości programu, całkowitej rezygnacji nie później niż 7dni roboczych przed wyjazdem, rażącego spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu z własnej woli uczestnika itp.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu jej powstania (np. autokar) z własnych środków. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 12. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników o 30%, utracone z tego tytułu koszty, pokrywają prawni opiekunowie/ zamawiający wycieczkę, w wysokości 30% kosztów imprezy przypadającej na 1 uczestnika wycieczki.
 13.  Podane, w programie wycieczki, godziny i rozkład dnia są orientacyjnymi i mogą ulec zmianie, a sugerowane atrakcje, zawarte w ofercie wycieczki długoterminowej są uzależnione od ich dostępności w terminie danej wycieczki. W związku z tym, za niemożliwość włączenia ich do programu, mimo wcześniejszej oferty, w której atrakcja została zawarta, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Od dnia 25 maja 2018 roku moja firma wdrożyła politykę wynikającą z RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru identyfikacji podatkowej PESEL, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Państwem umowy, jest firma MALVA Biuro Turystyczne Malwina Szkudlarek, z siedzibą przy ul. Kraszowickiej 61/3 w Świdnicy, NIP 8842777590, wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych woj. dolnośląskiego nr 725.
 2. Państwa wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez firmę MALVA Biuro Turystyczne Malwina Szkudlarek na:
  podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Państwu oferty, 
  • realizacji umowy zawartej z Państwem przez firmę MALVA ,
  • dokonywania operacji księgowych i ubezpieczeniowych,
  • ewentualnego dochodzenia wobec Państwa roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z firmą MALVA Biuro Turystyczne.
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.
 5. Przekazane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Administrator będzie dokładał starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.